Κατεβάστε την σύμβαση με μορφή msworld (.docx)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
[Μεταξύ Διοργανωτή – Πωλητή – Πελάτη]

Στον Πειραιά σήμερα, ………….., μεταξύ αφ’ ενός του La Playa Holiday (Διοργανωτής) (Πειραιά, Aγίου Κωνσταντίνου 7, 099901663, τηλ2104120505,fax 2104120506, ΠΡΑΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με αριθμό αδείας ΕΟΤ , ο οποίος πωλεί το παρακάτω περιγραφόμενο ταξίδι του, και αφ’ ετέρου του/της κου/κας

……………………………………………………………………….. (Πελάτης) για λογαριασμό και των μελών της οικογένειάς του/των συνταξιδιωτών που καλύπτονται οικονομικά από αυτόν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : Ο Διοργανωτής διοργανώνει και πωλεί το παρακάτω περιγραφόμενο ταξίδι και έχει την ευθύνη της εκτέλεσής του και ο Πελάτης αποδέχεται να συμμετάσχει σ’ αυτό, βάσει των ακόλουθων όρων, των Γενικών Όρων Συμμετοχής σε Οργανωμένο Ταξίδι του Διοργανωτή και του προγράμματος του συγκεκριμένου οργανωμένου ταξιδιού, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής. Ο Πελάτης αγοράζει το ταξίδι αυτό από τον Πωλητή, ο οποίος, στην παρούσα σύμβαση, είναι υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και συνεχή ενημέρωση του Πελάτη μέχρι την αναχώρησή του και για τη μεταφορά τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων του Πελάτη στον Διοργανωτή ή νέων οδηγιών από τον Διοργανωτή στον Πελάτη, ενώ δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του Διοργανωτή όσον αφορά το συγκεκριμένο ταξίδι ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν ή από τους προμηθευτές του κατά τη διάρκειά του.

Για οτιδήποτε αφορά το συγκεκριμένο οργανωμένο ταξίδι και δεν αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση, τα μέρη παραπέμπουν ρητά στο πρόγραμμα του ταξιδιού. Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο του προγράμματος του ταξιδιού χρειαστεί να μεταβληθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, η μεταβολή αυτή θα κοινοποιηθεί άμεσα στον Πελάτη και θα περιληφθεί σε τροποποιητική πράξη της σύμβασης, την οποία θα συνυπογράψουν τα μέρη.

Πτήσεις – Ξενοδοχεία

Οι αναλυτικές πληροφορίες για τις πτήσεις, τα ξενοδοχεία σας καθώς και τη διατροφή, περιλαμβάνονται στο συνημμένο πρόγραμμα του ταξιδιού σας.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ (Τα ποσά είναι κατ’ άτομο):

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ : ΝΑΙ o ΟΧΙ o ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: …….€ 10 ……….
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΑΡ. ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ……………………………
Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα γα τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και το ποσό κάλυψης.

Η πραγματοποίηση του ταξιδιού απαιτεί ελάχιστο αριθμό ατόμων 20/ανά λεωφορείο και η προθεσμία για την ειδοποίηση του Πελάτη σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού είναι 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996):
Αρ. Ασφ. Συμβολαίου:
Στοιχεία Ασφαλιστικής Εταιρείας:

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του οργανωμένου ταξιδιού, ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων ακυρωτικών. Ο καταναλωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτώς, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, στο συγκεκριμένο παρέχοντα υπηρεσίες καθώς και στο διοργανωτή και/ή τον πωλητή, κάθε ελάττωμα κατά την εκτέλεση της συμβάσεως που διαπιστώνεται επί τόπου από αυτόν.

Προφορικές δηλώσεις που αντίκειται στο πνεύμα και το γράμμα των πιο πάνω όρων δεν δεσμεύουν το γραφείο.

Τόπος / Ημερομηνία ΠΕΙΡΑΙΑΣ …………………/

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ             Ο ΠΩΛΗΤΗΣ          Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

O ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Συνημμένα:

Παράρτημα 1: Γενικοί Όροι Συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι του Διοργανωτή.
Παράρτημα 2: Πρόγραμμα του συγκεκριμένου οργανωμένο

 

Κατεβάστε την σύμβαση με μορφή msworld (.docx)